2018. aasta kokkuvõte: avaliku poliitika ja ettevõtlusvaldkond

Avaliku poliitika valdkond

Kõrgharidusseaduse kooskõlastus ja menetlusprotsess
Juunis andsime tagasisidet kõrgharidusseaduse eelnõule. Septembris esitati eelnõu valitsusse ja oktoobris Riigikokku menetlusse. Paljude meie poolt esitatud ettepanekutega arvestati, kuid kõige kriitilisem on üliõpilaste välja jätmine seaduse tasandil ülikoolide juhtimisest implementeerides TÜ ja TalTechi nõukoguga juhtimismudelit kõigile ülikoolidele. Lisaks piirab eelnõu eksternina õppimise võimalust, kehtestades eksternidele semestri kohta 15 EAP piirangu. Positiivsest küljest jätab uus seadus eelnõu kõrgkoolidele võimaluse lubada akadeemilise puhkuse ajal EAP-sid sooritada (samas ei kohusta kõrgkoole seda tegema) ja eemaldab piirangu VÕTA-ga kogutud punktide arvestamisel õppekulude hüvitamise kontekstis. Novembris vahetult enne eelnõu esimest lugemist toimus uus kooskõlastusring, kus juhtisime antud teemadele tähelepanu. Jaanuaris 2019 oleme kutsutud Kultuurikomisjoni arutama komisjonile saadetud ettepanekuid.

Õppelaenu ja õppetoetuste VTK
Juuni lõpus algatas Haridus- ja Teadusministeerium kooskõlastusringi õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduseelnõu väljatöötamise kavatsus. Juulis andsime oma tagasiside, mis põhines värskelt volikogu poolt loodud sotsiaalsete garantiide seisukohtadel. Väljatöötamise kavatsuse põhjal plaanitakse alandada laenu intressi, muuta kahe käendaja nõue ühele käendajale, pikendada tagasimakse alguse aega, muuta õpingute ajal intresside tasumise korda, lihtsustada krediidiasutustel õppelaenu turule tulemist ja vähendada riigi jaoks võlgade riski. Õppelaenu süsteemi muudatused on vajalikud ja neli esimesena nimetatud muudatust on liikumine selles suunas, mida EÜL peab õigeks, kuid tervikliku sotsiaalgarantiide süsteemi huvides peaks õppelaen muutuma põhjalikumalt ja omandama tagastatava toetuse staatuse. Jaanuari esimestel päevadel saabus seaduseelnõu ja algas kooskõlastusring.

Erivajadusega üliõpilaste stipendiumi maksmise korra muudatus kuulmisfunktsiooni kõrvalekaldega üliõpilastele
Sel aastal jõustus EÜLi eestvedamisel muudatus, mis võimaldab kuulmisfunktsiooni kõrvalekaldega üliõpilastele, kellele määratakse erivajadusega tudengite stipendium, maksta stipendiumit senise kuu asemel semestri kaupa. Kuigi tegemist on väikese administratiivse muudatusega, siis võimaldab see alates käesolevast õppeaastast viipekeeletõlki kasutavatel üliõpilastel semestri jooksul suuremal määral kontaktõppes osaleda ja oma õpinguid paremini korraldada.

Riigikogu valimised
Valimisplatvorm sai vastu võetud üldkoosolekul 2018. aasta maikuus. On toimunud  kohtumised kõigi parlamendierakondadega ja Eestimaa Rohelistega.

Uuringud
Maikuus Aasta esimeses pooles ilmus Eurostudenti uuringu Eesti raport, mis käsitleb tudengite eluolu. Eesti raporti põhjal on meie tudengid sarnased Skandinaavia üliõpilaskondadega: me oleme Euroopa keskmisest vanemad, elame iseseisvalt ja käime tööl. Euroopa võrdluses on meie tudengil üks kõrgemaid töötundide näitajaid. Kahjuks kulutab keskmine tudeng EUROSTUDENT andmete põhjal tööl käimisele pea sama palju, kui õppimisele ja Euroopa riikidest töötab meie tudeng kõige rohkem tunde nädalas.

Aasta esimeses pooles viidi läbi SA Archimedese poolt tellitav uuring “Rahvusvaheliste tudengite teadlikkus pakutavate tugiteenuste kohta”. Aasta teises pooles tehti taotlus Riigikantseleisse ja Hasartmängumaksu Nõukogusse, et viia läbi uuring soolise ja seksuaalse ahistamise kohta kõrghariduses. Kahjuks uuringu jaoks rahastust ei saadud.

Avaliku poliitika seisukohad
2018. aasta jooksul töötasid volikogu liikmed avaliku poliitika meeskonna toel välja EÜLi avaliku poliitika seisukohtade koonddokumendi. Töö käigus korrastati senised välja töötatud seisukohad ja loodi ajakohased seisukohad sotsiaalsete garantiide süsteemi kohta. Dokumendiga töötati ka EÜLi Suveülikoolis ja üldkoosolekutel ning see sai vastu võetud detsembrikuus toimunud üldkoosolekul.

Käsiraamat
Mai kuus valmis käsiraamat üliõpilasesindajatele, mis koondab infot kõrgharidusmaastikust ning nippe esindajale, kuidas igapäevaselt oma esindaja tööga toime tulla.

Kaasava organisatsiooni juhendmaterjal
Aasta teises pooles töötas avaliku poliitika meeskond kaasava organisatsiooni juhendmaterjali loomise kallal, mis annab esindustele ja teistele organisatsioonidele juhiseid, millest lähtudes luua oma organisatsioonis erinevate rühmade vajadusi arvestav keskkond. Juhendmaterjali levitamine toimub 2019. aasta alguses, kui dokument on küljendatud ja kättesaadav nii eesti kui ka inglise keeles.

Eesti viipekeel on emakeel
2018. aasta teises pooles viisime Facebookis läbi videokampaania, et juhtida tähelepanu viipekeeltõlkide väljaõppe nukrale olukorrale Eestis. 2016.aastal vastu võetud otsus Tartu Ülikoolis Eesti viipekeele tõlgi erialale uusi üliõpilasi mitte vastu võtta, mõjutab juba hetkel kurtide võimalusi saada osa viipekeele tõlketeenusest, sest nõudlus tõlkide järgi on pea kolm korda suurem kui hetkel väljakoolitatud tõlke. Antud viipekeelse videoga avasid seitse viipekeelt rääkivat tudengit ise, miks on kriitiline leida toimiv lahendus hetkel eksisteerivale olukorrale. Antud video jõudis Facebookis 47 000 vaatajani ning pälvis tähelepanu nii ajalehtedes kui ka ERR-i viipekeelsetes uudistes.

Antud teemat sai aasta jooksul hoitud pildis ka läbi mitmete arvamusartiklite, millest mõnedega saab tutvuda näiteks SIIN ja SIIN.
Antud hetkel pole viipekeele tõlkide koolitamise probleemi küll lahendatud, kuid TÜ halduslepingus on antud neile kohustus koolitusega kõrghariduse tasemel jätkata, kaasates lahenduse loomisesse ka viipekeelseid inimesi.

Muud tegevused
Üritused: European Student Convention, baasseminarid, Suveülikool ja Baltic Organizational Meeting

Töö komisjonides : Dora+ komisjon, Euroopa Solidaarsuskorpus komisjon, Erasmus+ noortevaldkonna komisjon


Ettevõtlusvaldkond

Aasta 2018 oli väga tegus aasta. Vaadates tagasi möödunud aastale, väärivad välja toomist märkimisväärsed tehnilised arengud, edukad koostöösuhted ja keskendumine klientide teadlikkuse tõstmisele ja tagasiside kogumisele.

Tagasiside seab eesmärgid
Sügisel viis EÜL läbi suure küsitluskampaania klientidelt tagasiside kogumiseks. Talvel analüüsisime antud kampaania raames kogutud informatsiooni, et kaardistada klientide soove ja ootusi EÜL-i poolt pakutavatele kaarditoodetele. Klientide tagasisidest juhindudes, läbis uuenduskuuri kaartide saatmisel lisatav trükimaterjal, mis on nüüdsest informatiivsem ja edastab kompaktselt kliendile info, millised on EÜL-i poolt pakutavate kaarditoodete omadused ja erinevused.

Samuti keskendusime sel aastal klientide teadlikuse suurendamisele ISIC mobiilse aplikatsiooni osas, et teadlikus ISIC virtuaalsest ID-st suureneks ning kliendid oleksid informeeritud, et kõige mugavam on soodustustega tutvuda just ISIC äpi vahendusel. Uuendatud said ka ISIC kaarti tutvustavad reklaammaterjalid, et pakkuda klientidele kõige värskemat ja ajakohasemat informatsiooni kaartide taotlemise ja soodustuste kasutamise kohta.

Märka neid, kes panustavad
Nüüdseks juba traditsiooniks saanud üliõpilastele suunatud sportlik kampaania #AktiivneISIC leidis aset ka 2018. aasta kevadel. Sel korral oli meie suurepäraseks koostööpartneriks SEB pank, kellega koostöös sai läbi viidud nii sotsiaalmeediakampaania kui ka esmakordselt sportlik mõõduvõtmine SEB innovatsioonikeskuses. Antud kampaania eesmärgiks on tõsta tudengite teadlikkust ISIC kaardist, propageerida tervislikke eluviise kuid kindlasti anda tagasi ka üliõpilasesindustele, kes oma aktiivse tööga aitavad kaasa Eesti üliõpilasliikumise edendamisele.

Taastasime sel aastal ka kunagise õpetajate tunnustamise aktsiooni, mille raames omapoolse väikese kingitusena kingib Eesti Üliõpilaskondade Liit kõigile riikliku Aasta Õpetaja 2018 konkursi võitjatele ja maakondlikul tasandil Aasta Õpetaja 2018 tiitli pälvinutele 2-aastase kehtivusajaga ITIC tavakaardi või olemasoleva ITIC tavakaardi pikendamise tasuta.

Koostöö kui edu võti
Hea meel oli näha koostööpartnerite ja klientide huvi suurenemist EÜL-i poolt pakutavate kaarditoodete vastu. 2018. aasta algusest on Minu Kool kaardihaldussüsteemiga liitunud juba 20 uut haridusasutust, mis on võrreldes eelnevate aastatega kaasa toonud ka osade kaartide müügi mitmekordistumise.

Eduka tulemuseni jõudis ka kolmepoolne koostöö Telia ja Tallinna Tehnikaülikooliga M-tasku pilootprojekti raames. Nüüdseks on Tallinna Tehnikaülikooli töötajatel võimalik kasutada kooli läbipääsusüsteemides virtuaalset töötõendit ehk M-taskus asuvat virtuaalset personalikaarti. Mobiilselt viibates on võimalik avada ruumide uksi ka siis kui füüsiline kaart on koju ununenud ja tõrkeid ei tekita ka telefoni tühi aku. Tulevikuks on plaan ka ISIC kaardid samal moel M-taskus toimima panna.

Alates juunist toimivad kõikides Tartu linna koolide sööklates ISIC kaardid, kus on sööklas elektrooniline kassasüsteem. Õpilastel on võimalik enda toidukordi registreerida nii e-õpilaspileti kui ka ISIC kaardi alusel.

Oktoobris külastasime enda Soome kolleege ISIC kaardi valdkonnas, et jagada kahe riigi väljastajate vahel kogemusi ja edendada koostööd. Kindlasti võtsime antud kohtumiselt kaasa palju värskeid ideid, kuidas arendada ISIC kaarti kui toodet ja ISIC brändi üldisemalt ning pakkuda klientidele terviklikumaid lahendusi ja paremat teenust.

 

Leave a reply