2018 III kvartali kokkuvõte: avaliku poliitika ja ettevõtlusvaldkond

Avalik poliitika – Helena, Eva ja Kadri-Ann

Stipendiumid, õppetoetus ja õppelaen

Eelmises kvartalis andis EÜL tagasisidet määruse „Üliõpilaste stipendiumite liigid, suurus ja määramise üldtingimused“ muudatuste kohta. Tänaseks päevaks on teada, et meie tagasisidet sügava või raske puude raskusastmele vastava kuulmisfunktsiooni kõrvalekaldega tudengi stipendiumi väljamaksmise korra kohta arvestati – seega on alates sellest õppeaastast antud stipendiumit saavatel tudengitel võimalik vajaduse korral saada stipendiumi väljamakse kord semestris senise kuupõhise väljamaksmise asemel. Muudatus  muudab antud stipendiumi rohkem viipekeelsete tudengite vajadustega arvestavamaks. Jätkuvalt on aga probleemiks see, et stipendium tegelikku viipekeeleteenuse mahtu ei kata ning seda probleemi tuleb ka edaspidi pidevalt tõstatada.

Juulikuusse jäi Õppetoetuse ja õppelaenu seaduse väljatöötamise kavatsuse tagasisidestamine. Eelnõus nähakse ette õppelaenu süsteemi muudatusi, mis madaldaksid intressi, kaotaksid kahe käendaja nõude asendades selle ühe käendajaga, pikendaksid tagasimakse alguse aega, muudaksid õpingute ajal intresside tasumise korda, lihtsustaksid krediidiasutustel õppelaenu turule tulemist ja vähendaksid riigi jaoks võlgade riski. Õppelaenu süsteemi muudatused on vajalikud ja neli esimesena nimetatud muudatust on liikumine selles suunas, mida EÜL peab õigeks, kuid tervikliku sotsiaalgarantiide süsteemi huvides peaks õppelaen muutuma põhjalikumalt ja omandama tagastatava toetuse staatuse. EÜLi õppelaenu visiooni pani paika EÜLi volikogu.

Suveülikool ja Baltic Organizational Meeting

Samuti panustas ja osales avaliku poliitika meeskond Baltic Organizational Meeting ja EÜL suveülikooli korraldamisesse. Baltic Organizational Meeting toimus teemal „Vähemusrahvaste kaasamine kõrgharidusse“ ja selle tulemusel valmis mõttekaart viisidest, kuidas erineva tasandi üliõpilastel on võimalik panustada kaasavamasse ühiskonda läbi kõrghariduse.

Töörühmad ja komisjonid

Helena osaleb HTM strateegia 2035 väljatöötamise protsessis sidususe ja heaolu töörühma töös õppurite esindajana. Töörühma töö eeldab väga erinevate analüüside, uuringute, raportite, vahearuannete, visioonidokumentide jmt läbilugemist, mistõttu on augusti ja septembrikuu möödunud Helena jaoks suuresti just selles valguses. Töörühma tegevus jätkub kuni märtsi kuuni. Kohtumised on igakuised.

Britt osaleb Eesti Elukestva õppe strateegia (EÕS) juhtkomisjoni töös ning Helena ülesandeks on teda aidata kaasnevate materjalide läbitöötamisel ja tagasiside/kommentaaride andmisel. Seekordse kohtumise eel tegelesid Helena ja ka Eva eelnevalt saadetud materjalide läbitöötamisega.

Kõrgharidusseaduse uus eelnõu ja seletuskiri

III kvartalis jätkusid tegevused KHS eelnõu tagasisidestamise osas, tutvuti uue eelnõu ja seletuskirjaga, põhilise tähelepanu sai seekord meie ettepanekutele antud tagaside ning eelnõusse sisseläinud muutuste hindamine, samuti teiste organisatsioonide poolt tehtud muudatuste tuvastamine ja analüüsimine üliõpilaste seisukohast vaadelduna.

EÜLi jaoks olulistest kitsaskohtades oli pärast kooskõlastusringi seadust täiendatud meile olulise punktidega, mis puudutavad üliõpilaste omavalitusõigust. Küll aga ei arvestatud EÜLi seisukohtadega üliõpilaste otsustuskogudes osalemisega seoses – nimelt näeb uus eelnõu ette kõigile avalik-õiguslikele ülikoolidele nõukogude loomist, kuhu üliõpilasesindajat kaasatud ei ole. Oma seisukohta sellel teemal oleme siiani väljendanud nii meedias kui kohtumisel erakondadega.

Sotsiaalne dimensioon

Augustis esitasime koos partneritega Riigikantseleile taotluse soolise ja seksuaalse ahistamise kõrgkoolis uurimiseks. Riigikantseleilt saime uuringu teostamiseks eitava vastuse, kuid jätkame tööd selle nimel, et antud uuringu rahastada Hasartmängumaksu nõukogu toetusega. Planeeritav uuring keskendus üliõpilase-õppejõu/juhendaja võimusuhtele ja ahistamise tajumise mustrite kaardistamisele.

Septembri alguses alustas avaliku poliitika meeskond erivajadustega tudengite kaasamise hea tava ettevalmistamist, mis on hetkel kooskõlastus-tagasiside ringil meie partnerite juures. Tavast saab laiem kaasamise juhendmaterjal, mis sobib kasutada mitte ainult üliõpilasorganisatsioonidel ja mille järgimine muudab organisatsiooni avatumaks ja ligipääsetavaks väga laiale ja mitmekesisele auditooriumile-liikmeskonnale.

EÜLi koondseisukohtade uuendamine koostöös AP meeskonna ja volikoguga

III kvartalis jätkusid arutelud üliõpilasesindajatega nii suveülikoolils kui ka volikogus seoses avaliku poliitika seisukohtade kujundamise dokumendiga. Nüüdseks on jõutud nii kaugele, et saame selle poliitikapaberi saata üldkoosolekule arutamiseks.

 

Ettevõtlusvaldkond – Vello, Kristiina, Kristi ja Kadri-Ann

Uue kooliaasta algus

Augustikuu möödus valmistudes peatselt algavaks uueks kooliaastaks. August on ettevõtlusvaldkonna jaoks igal aastal n-ö hooaja algus, mil taas asutakse aktiivselt ISIC kaarte tellima, mis omakorda tekitab meie klientidele palju küsimusi, millele tuleb aktiivselt vastata.

Uuendatud said ka ISIC kaarti tutvustavad reklaammaterjalid, et väärt info aina rohkemate potentsiaalsete ja ka juba olemasolevate klientideni jõuaks. Sel aastal on meil üheks oluliseks teemaks olnud ISIC mobiilse aplikatsiooni reklaamimine, et teadlikus ISIC virtuaalsest ID-st suureneks ning kliendid teaksid, et kõige mugavam on soodustustega tutvuda just ISIC Äpp vahendusel.

M-tasku

Eduka tulemuseni jõudis ka kolmepoolne koostöö M-tasku pilootprojektis koos Tallina Tehnikaülikooli ja Teliaga, sest nüüdsest on Tallinna Tehnikaülikooli töötajatel võimalik kasutada kooli läbipääsusüsteemidest virtuaalset töötõendit ehk M-taskus asuvat virtuaalset kaarti. Mobiilselt viibates on võimalik avada ruumide uksi ka siis kui füüsiline kaart on koju ununenud ja tõrkeid ei tekita ka see kui telefoni aku on tühjaks saanud või mobiil välja lülitatud. Tulevikuplaaniks on ka ISIC kaardid samal moel M-taskus toimima saada.

ISIC kliendiküsitlus

Septembrikuus sai alguse ka suur ISIC kliendiküsitluse kampaania, mille raames kogutud klientide tagasiside alusel saame seada ISIC kaardi tulevikuplaane ning olla kursis klientide soovide ja vajadustega. Kõikide vastajate vahel loositakse igal nädala välja ka väärt auhindu, seega kes veel pole küsitluses osalenud, saab seda teha kuni 15.oktoobrini! Ankeet asub SIIN.

Uued liitunud haridusasutused

Uue kooliaasta algusega on Minu Kool kaardihaldussüsteemiga liitunud juba 15 uut haridusasutust, mis on võrreldes eelnevate aastatega kaasa toonud ka osade kaartide müügi mitmekordistumise.

Leave a reply