2018 II.kvartali kokkuvõte: avaliku poliitika ja ettevõtlusvaldkond

Avalik poliitika – Helena, Eva ja Kadri-Ann

Kõrgharidusseaduse (KHS) eelnõu väljatöötamises osalemine ja KHS eelnõu kommenteerimine

EÜLi juht Britt osales EÜLi esindajana komisjonis, mis tegeles KHSi eelnõu väljatöötamisega. Igaks koosolekuks saadeti materjalid, mis vajasid läbiarutamist, mistõttu avaliku poliitika valdkond tegeles antud materjalide läbi töötamise ja kommenteerimisega. Selle põhjal tekkis EÜLi poolne tagasiside, mida Britt EÜLi esindajana komisjonis edastas.
EÜLile saadeti eelnõu, kus oli vajalik põhjalikumalt kommenteerida punkte, mis käsitlesid üliõpilaste õiguseid ja kohustusi. Samuti vajasid kommenteerimist sätted, mis käisid üliõpilaskonna ja üliõpilasesinduse kohta, kuna kahjuks ei olnud eelnõus arvesse võetud kõiki neid mõtteid, mida EÜL oli varasemalt nendes küsimustes esitanud. Seetõttu oli EÜL sunnitud need uuesti esile tooma. Lisaks kommenteeris EÜL eelnõud tervikuna ja muudest punktidest lähtuvalt. Praegusel hetkel ootame HTMi tagasisidet EÜLi poolsetele ettepanekutele.

Riigikogu platvormi koostamine ja üldkoosoleku poolt vastuvõtmine

Koostöös AP meeskonna, vilistlastest ekspertide, volikogu, liikmete ning üldkoosolekuga on valminud EÜLi platvorm Riigikogu valimisteks 2019. aastal. Hetkel on käsil kohtumised fraktsioonidega saamaks EÜLi ideid erakondade valimisplatvormidesse.

EÜLi koondseisukohtade uuendamine koostöös AP meeskonna ja volikoguga.

Mitme kuu jooksul on kestnud koostöö AP meeskonna ja volikogu vahel, et töötada läbi EÜLi avaliku poliitika seisukohad, neid täiendada, uuendada ja üle vaadata. Eesmärgiks on aasta lõpul võtta üldkoosolekul vastu uuendatud koondseisukohad, millest EÜL oma töös lähtub.
Täielikult sai volikogu poolt uuendatud sotsiaalsete garantiide peatükk, mille tarbeks sai ette valmistatud põhjalikud taustamaterjalid. Uue sotsiaalsete garantiide kontseptsiooni järgi peaks finantsiline riigipoolne tugi üliõpilasele koosnema tagastamatust ja tagastatavast toetusest. Selle alusel on uutes seisukohtades õppelaenu käsitletud kui sotsiaalset garantiid.

Hetkel on käsil arutelud volikoguga selle sisendi põhjal, mille AP meeskond on omavahel varasemalt läbi arutanud ja uuendanud. Volikogult saadava sisendi põhjal viib AP meeskond sisse täiendavad muudatused ning olles sellega ühele poole saanud, läheb dokument laiemale arutelule suveülikoolis ning üldkoosoleku töörühmades. AP meeskond soovib saata materjali ka kirjalikult kommenteerimiseks kõigile liikmetele, ent see jääb sügisesse, uue õppeperioodi ajale.

DORA+ taotluste läbitöötamine ja hinnangu andmine/komisjoni töös osalemine

Avaliku poliitika juhtivspetsialisti Helena üheks ülesandeks on olla EÜLi esindaja Dora Pluss projektide/algatuste hindamisnõukogus. Selle nõukogu töö sisuks on erinevate kõrgkoolide projektide hindamine ja rahastamisotsuste langetamine. Aruande perioodi sisse on jäänud 1 koosolek ning paar meili teel toimunud arutelu täiendavate materjalide osas.

Eesti Elukestva õppe strateegia (EÕS) juhtkomisjoni materjalide läbitöötamine

EÜLi juht Britt osaleb EÕS juhtkomisjoni töös ning avaliku poliitika juhtivspetsialist Helena toetab teda kaasnevate materjalide läbitöötamisel ja tagasiside andmisel. Senini on toimunud 1 kohtumine, mille jaoks edastati komisjoni liikmetele HTMi poolt koostatud põhjalik strateegia hindamisarunne.

Käsiraamatu koostamine.

EÜLi avaliku poliitika meeskond koostas käsiraamatu üliõpilasesindajale, mis annaks sissevaate kõrghariduskorraldusest ja kõrghariduspoliitikast nii kõrgkoolide kui riikilikul tasandil. Käsiraamat peaks hõlbustama uute esindajate orienteerumist ja lihtsustama liikmete kaasa rääkimist kõrghariduspoliitikas nii organisatsiooni sees kui ka väljaspool EÜLi.

Seadused ja määrused

Eelnevalt mainitud KHSi tagasisidestamisele lisaks avaldas EÜL arvamust ka määruse Üliõpilaste stipendiumite liigid, suurus ja määramise üldtingimused muudatuste kohta, milles juhtis tähelepanu ka kuulmisfunktsiooni kõrvalekaldega üliõpilastele mõeldud stipendiumiga mitte-piisavale paindlikkusele, mis takistab märgatavalt viipetõlki kasutavate üliõpilaste ligipääsetavust kõrgharidusele. Praegu on käsil Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduseelnõu väljatöötamise kavatsuse tagasisidestamine, milles toome välja avaliku poliitika uuendatud seisukohtades paika pandud visiooni sotsiaalsete garantiide kohta.

Tegevuse alustamine kõrghariduse ja integratsiooni suunal

Juuni lõpus toimus kohtumine Rektorite Nõukogu, Integratsiooni SA ja Kultuuriministeeriumiga, et alustada tegevus kaardistamaks rahvusvähemuste kaasatust kõrghariduses ning planeerida ühiseid tegevusi kaasatuse parandamiseks. Samuti oli arutluse all keeleõppe võimaluste parandamine ja suurem rahvusvaheliste üliõpilaste lõimimine tööturule.

Muud olulist

Kui loetleda muud siis tähenduslikumad võivad olla AP meeskonna poolt rahvusvaheliste üliõpilaste esindustesse kaasamise monitoorimine, vahepeal ilmunud analüüside läbitöötamine, tagasiside ja kohtumised, ESU dokumentide läbi töötamine ja resolutsiooni loomine tasuta kõrghariduse kaitseks Eestis.
Samuti on EÜL osalenud ka Erasmus+ noortevaldkonna komisjonis ja uimastiennetus komisjonis.

 

Ettevõtlusvaldkond – Vello, Kristiina, Kristi ja Kadri-Ann

ISIC kaardi kasutusmugavuse edenemine

Teises kvartalis toimus suur edasiminek heade mõtete linnas, Tartus, ISIC kaartide kasutajatele. Alates juunist toimivad kõikides Tartu linna sööklates ISIC kaardid, kõikides koolides, kus on elektrooniline süsteem, saavad õpilased käia söömas nii e-õpilaspiletiga, kui ka ISIC kaardiga.

EÜL käis külas Elronil, et tutvustada lähemalt virtuaalset ISIC kaarti ning mobiilset äppi ISIC, mille kaudu virtuaalset ISIC kaarti on võimalik näidata. Kohtumise eesmärgiks oli tagada koostööpartneri informeeritus, et kõik ISIC kaardi kasutajad saaksid rongis soodsamalt sõita nii virtuaalse, kui ka füüsilise kaardiga.

#AktiivneISIC jõudis lõpusirgele

Terve maikuu ja ka aprillikuu alguses leidis aset Eesti Üliõpilaskondade Liidu ja SEB Eesti koostööna korraldatud #AktiivneISIC sotsiaalmeediakampaania. Kõigist kolmest meeleolukast voorust suutis võitjana välja tulla Eesti Maaülikooli üliõpilasesindus.

ISIC Global Event

EÜLi esindajad võtsid osa ka igal aastal toimuvast ISIC Global Event’ist, mis toimus sel aastal Taipeis. ISIC Global Eventi eesmärgiks on kurssi viia kõikide riikide väljastajad uuendustega, mis ootavad ISIC kaarti ja brändi käesoleval ning tuleval aastal ees. EÜLi käisid esindamas klienditoe- ja müügispetsialist Kristiina ning kommunikatsiooni- ja turundusjuht Kadri-Ann.

ISIC uus akadeemiline partner
Juunikuus liitus meie akadeemilise ISIC kaartide kasutusperega Eesti Lennuakadeemia. Alates sügisest saavad Eesti Lennuakadeemia tudengid ja õppejõud tellida kuni 3-aastaseid ISIC ja ITIC kaarte ning kaheaastaseid ISIC üliõpilaspileteid.

 

 

 

 

 

Leave a reply