2018 II.kvartali kokkuvõte – Britt

Kultuurikomisjon & Eurostudent

2. aprillil kutsus Riigikogu Kultuurikomisjon Eesti Üliõpilaskondade Liidu koos Rektorite Nõukogu ja Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrgharidusosakonnaga arutama sel aastal ilmunud Eurostudenti uuringu tulemuste üle. EÜL-i jaoks olid uuringus olulisteks teemadeks: tasuta kõrghariduse säilimine, mitmekesine õppijaskond ning nende vajadustega arvestamise olulisus (nii 30+ vanuses üliõpilased kui ka vene keelt emakeelena kõnelevad üliõpilased kõrghariduses), vajaduspõhise toetuse süsteemi analüüsimine ja parendamine, rahvusvahelise kogemuse saamise toetamine, õpingutega samaaegselt töötamise mõtestamine võimalusena, mitte takistusena, vajaduspõhise õppetoetuste süsteemi parendamine, sh madalama sotsiaalmajandusliku taustaga noorte osalemine kõrghariduse esimese astme õppes.

Nordic Organizational Meeting Stockholmis

Juht Britt ja asejuht Tambet Stockholmis.

5.-8.aprillil toimus Stockholmis Nordic Organizational Meeting ehk Põhjamaade üliõpilasliitude kohtumine, mille teemaks oli üliõpilasliikumise mõju ning demokraatlikud protsessid. Kohtumisel keskendutigi peamiselt nendel teemadel kogemuste

vahetamisele, võrgustumisele ning European Students’ Unioni (EÜL-i katusorganisatsiooni) juhatuse kandidaatide intervjuudele. EÜL-i jaoks on oluline Põhjamaade üliõpilasliitude kohtumistel käia, sest see on üks peamine koht, kus EÜL saab kogemusi jagada oma rahvusvaheliste kolleegidega organisatsiooni arendamiseks.

Kõrgharidusseadus

Kui aprillis toimus veel viimane Kõrgharidusseaduse juhtrühma koosolek, mis keskendus teemadele nagu kõrgharidustasemed, õpete nõuded, ühisõppekava nõuded, kvaliteedi hindamine ja kõrghariduse kvaliteediagentuur, siis maikuus jõudis EÜL-ini Kõrgharidusseaduse eelnõu. Loodava seadusega hakatakse reguleerima kogu kõrgharidusvaldkonda, mis tähendab, et seni eksisteerinud Ülikooliseadus, Rakenduskõrgkooli seadus ja Erakooliseadus liidetakse üheks seaduseks. Lisaks luuakse kõigile avalik-õiguslikele ülikoolidele oma seadused sarnaselt Tartu Ülikooli ja TTÜ seadustele. EÜL-il oli seaduse eelnõule mitmeid ettepanekuid, mida 27.06 ka Haridus- ja Teadusministeeriumiga eraldi kohtumise käigus arutati. EÜL-i suurimaks kriitikaks seadusele oli üliõpilaste väljajätmine strateegilistest otsustuskogudest nõukogude näol, üliõpilasesinduste tegutsemisvabadus ning üliõpilaste õigused. Detailsemalt on eelnõu murekohtade üle arutatud ka Riigikogu erakondade fraktsioonidega EÜL-i Riigikogu platvormi lobitöö kohtumiste raames. Pikemalt EÜL-i murekohtadest Kõrgharidusseaduse eelnõuga saab lugeda siit.

Haridusinnovatsioon Hollandis

Aasta alguses alguse saanud SA Innove “Hariduse tulevikutegijad” programmi raames avanes võimalus osaleda 22.04-26.04 õppevisiidil Hollandis. Visiidi raames külastati erinevate tasandite haridusasutusi, sh Leideni kolledžit ning Amsterdami külje all olevat rakenduskõrgkooli. Kaks mõtet, mis eriliselt õppevisiidist kummitama jäid oli mobiilsussemester, mis ühes rakenduskõrgkoolis kõikidesse õppekavadesse integreeritud on ning juba kolledži tasandil pakutav õpetajaharidus (s.t õpetajaks saab õppima hakata juba 17-aastaselt ning praktikale minnakse juba esimese semestri jooksul).

Vajaduspõhine õppetoetus

Britt ERR uudistes

Mai alguses avaldas Haridus- ja Teadusministeerium vajaduspõhise õppetoetuste uuringu, mille raames EÜL-i ka 02.05 kohtuma kutsuti. Kohtumise käigus arutasime vajadust suuremate õppetoetuste, paindlikkuma süsteemi vajaduspõhise õppetoetuse väljajagamiseks, tasuta osakoormusõppe võimaluste ning tervikliku sotsiaalsete garantiide süsteemi järele. Kohtumisele järgnes ka pressikonverents, millest säilis ka uudisnupp.

Baasseminarid & KÜSK projekt

5. mail toimus Rahvusraamatukogus viimane KÜSK-i rahastatud projekti “Üliõpilasesindejate eestkostevõimekuse koolitusprogrammi” koolitus, mis keskendus kõrgharidusmaastiku kui terviku mõtestamisele ning üliõpilaste õigustele.  Samuti sai maikuu keskpaigas esitatud projekti aruandlus, mis kinnitati ka KÜSK-i poolt heaks. Seega on KÜSK projekt lõppenud, mille raames valmis ka üliõpilasesindajate käsiraamat.

EHEA ministrite kohtumine Pariisis

Maikuu teises pooles, täpsemalt 23.-25. mail osalesime ühe liikmena Eesti delegatsioonist Euroopa Kõrgharidusruumi (EHEA) ministrite kohtumisel Pariisis. Kohtumise raames võeti vastu kommünikee, mis seadis Bologna protsessile uusi väljakutseid ning keskendus innovatsioonile õppimises ja õpetamises. Kohtumise raames tegid üliõpilasliidud läbi European Students’ Unioni koordineerimise koostööd, et tagada kõrghariduse väärtustena õppijakesksus ning sotsiaalse dimensiooni olulisus.

Kvaliteedivõrgustik

Maikuu jooksul valmis ka kvaliteedivõrgustiku esimene tegevuskava, mille täituvuse eest vastutavad võrgustiku liikmed koostöös üliõpilasesinduste, Eesti Üliõpilaskondade Liidu ning Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuriga. Vahetus ka kvaliteedivõrgustiku juht, kelleks on TTÜ esinduse juhatuse liige ja kõrghariduse kvaliteedi suur fänn Jekaterina Masenko. Kvaliteedivõrgustik on nüüdseks tegutsenud tervelt ühe aasta!

EÜL-i platvorm Riigikogu 2019. aasta valimisteks

10. juunil Tartu Kõrgemas Kunstikoolis toimunud üldkoosolekul kinnitati meie platvorm Riigikogu 2019. aasta valimisteks. Platvorm keskendub 6-le teemale, milleks on kõrghariduse rahastamine, kõrghariduse kvaliteet, sotsiaalsed garantiid, rahvusvahelised õppurid, diskrimineerimine ning üliõpilased tööturul. Platvormiga saab tutvuda siin. Samuti on juba alustatud platvormi lobitööga Riigikogu fraktsioonides, nt kohtuti juunikuu raames Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Eesti Reformierakonna fraktsioonidega. Teiste erakondade fraktsioonidega on kohtumised veel ees.

Leave a reply