Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhatus kohtus haridus- ja teadusministri Jaak Aaviksooga

Eesti Üliõpilaskondade Liidu juhatus kohtus haridus- ja teadusministri Jaak Aaviksooga

11. septembril pidas Eesti Üliõpilaskondade Liidu (EÜL) juhatus esimese ametliku kohtumise minister Aaviksooga, kus lisaks üldistele koostöö põhimõtetele räägiti peamiselt stipendiumitest, õppelaenudest ja EÜLi tuleviku prioriteetidest.

Kohtumine leidis aset eeskätt „Üliõpilaste stipendiumite liigid, suurused ja nende määramise üldtingimused“ Vabariigi Valitsuse määruse sisu üle arutamiseks. 2013. aasta kevadel oli Vabariigi Valitsus kokku kutsunud üliõpilaste stipendiumite töörühma, mille liige ka Eesti Üliõpilaskondade Liit oli. Töörühmale saadeti 5. juulil tagasisidestamiseks määruse mustand, millele ka EÜL esitas (29. juulil) oma ametlikud kommentaarid. Koosolekul ministriga arutas Liidu juhatus peagi avalikule kooskõlastamisele mineva määruse sisu üle – täpsemalt, mis puudutab eriala- ja tulemusstipendiume.

„Üliõpilaste jaoks on äärmiselt oluline, et stipendiumite süsteem hakkaks kehtima juba 2014. aasta kevadsemestrist,“ ütles EÜLi esimees Sigrid Västra. „Sealjuures on tähtis, et tulemusstipendiumite jaoks leitaks riigieelarvest piisavalt vahendeid, et neid maksta vähemalt 10%-le tudengitele ja 100€ kuus,“ lisas Västra. Minister Aaviksoo sõnul on aga ministeeriumi jaoks peamise tähtsusega prioriteetsetele erialadele suunatav stipendium, mille eesmärk on motiveerida üliõpilasi asuma õppima riigile perspektiivikatel erialadel. Tulemusstipendiumi hakkab riik maksma pigem väiksemale protsendile üliõpilastele, kuid suuremas summas, märkis minister.

EÜLi juhatus ning haridus- ja teadusminister olid aga ühel nõul, et stipendiume tuleb maksta ning seda juba 2013/14. õa kevadsemestrist. Samuti lubas minister, et kui määruse avalikul kooskõlastusringil peaks selguma, et valdav osa ministeeriumi partnereid ei ole määruse mustandiga nõus, siis tuleb määrust vastavalt kohandada.

Kohtumisel arutati ka Eesti Üliõpilaskondade Liidu ning Haridus- ja Teadusministeeriumi vahelist koostööd, mida mõlemad osapooled pidasid oluliseks ja normaalseks osaks poliitikaloome protsessist. Lisaks tutvustas EÜL oma varsti valmiva strateegia olulisemaid punkte ning minister oli ka positiivselt meelestatud võimalikust koostööst kõrgharidusreformi mõjuanalüüsi uuringu tegemisel.

Leave a reply