EÜL on koostanud digiõppe kümme käsku, et tõsta teadlikkust sellest, kuidas tudengit toetav õppeprotsess digivahendite vahendusel toimida võiks.

Et õppetingimused ja sotsiaalne keskkond on paratamatult teistsugused kui kontaktõppes, tuleb vastavalt teha korrektuure ka metoodikas. Sealjuures aga tasub meeles pidada ka seda, et iga tudeng on erinev ning mõnele sobib digiõpe paremini kui teisele. Eduka ja kõigi vajadustega arvestava õppekorralduse puhul oskab õppejõud ise märgata, milliseid lahendusi rakendada, kuid alati tasub oma õppejõule märku anda, kui tema materjali omandamisega on probleeme.

Digitaalse õppe kümme käsku

1) Paindlik korraldus – vajadusel hindamissüsteemide muutmine, tähtaegade pikendamine ja muu selline on oluline suurte muudatuste ajal ning kõrgharidusasutused ei tohi jääda dogmaatilisse mõtlemisse kinni.

2) Juhendamine õppejõudude roll juhendajatena on eriti oluline igapäevase kontaktõppe puudumisel. Õppejõud peab olema vajadusel kättesaadav ning koostöö ja suhtlus tagab tulemuslikkuse. Tudengit ei tohi üksi jätta!

3) Loengute ja seminaride interaktiivsus e-õppe materjalid ei tohi jääda üksluiseks ning õpe peab viima kokku lepitud õpiväljundite omandamiseni. Maratonloengud ekraanide ees ja ebamõistlik rõhuasetus tekstide iseseisvale lugemisele ei ole aktsepteeritav õppeprotsess! Õppejõudude ülesanne on süstematiseerida õppematerjal ja sellele toetuvad ülesanded, mis viivad õpiväljundite saavutamiseni ning tagada vajalikud vahendid ja tugi nende tegemiseks.

4) Hindamine ja eksamid – õpiväljundite saavutamist tuleb kontrollida, kuid tuleb tagada, et need on selgelt välja kommunikeeritud. Tudengitel peab olema õigus vaidlustada nii hinnet kui õppeprotsessi; samuti on tudengitel õigus olla kursis, kuidas selline protsess vastavas kõrgkoolis toimib.

5) Andmekaitse hääl ja pilt on isikuandmed, mille salvestamiseks tuleb osalejatelt nõusolekut küsida. Ei tohi tekitada olukorda, kus tudeng pannakse valiku ette loovutada oma õigused või tehku eksam aasta pärast.

6) Töö ja puhkeaja tasakaal – iga päev tuleb võtta aega, et teha lühemaid ja pikemaid pause ekraanist; liigutada, venitada, puhata! Elu on maraton, mitte sprint: leia aega iseendale!

7) Kommunikatsioon – ühene, keskselt ja samade kanalite kaudu. Keskne kommunikatsioon peab jõudma ülikooli töötajate ning üliõpilasteni samaaegselt sõltumata keelegrupist. Kõrgkooliti peab olema selge kommunikatsioon ka digiõppeks kasutatavate programmide ja keskkondade kasutamise osas. Võimalusel tuleks ühe instituudi või teaduskonna siseselt kokku leppida digiõppe läbiviimiseks ühised viisid, meetodid ja suhtluskanalid, et õpe oleks tudengite jaoks võimalikult mugav, kvaliteetne ja kättesaadav.

8) Ligipääsetavus digiõppevahendite rakendamisel õppetöös tuleb tagada tudengitele ligipääs õppimiseks vajalikule digitaristule, sh riistvarale, internetiühendusele ning tarkvarale. Digiõppevahendid peavad olema võimalikult käepärased ka erivajadustega tudengitele. 

9) E-õppe hea tava – mõistlik on paika panna ootused üksteisele, et õppejõudude ja tudengite vahel oleks üheselt arusaadav, mida kummaltki osapoolelt oodatakse.

10) Tänage, motiveerige ja kiitke üksteist ning hoidke kokku!

Võta meiega ühendust

MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liit