Eesti Üliõpilaskondade Liidu avalik pöördumine

Äsja kooskõlastuselt saabunud tulemusstipendiumite määrus ei arvesta tudengite ootustega. Ministeeriumi nägemus süsteemist, mis võimaldab vähestele palju, ei esinda paraku Eesti üliõpilaskonna seisukohti.

Eesti Üliõpilaskondade Liit tervitab ministeeriumi ideed maksta tudengitele lisaks vajaduspõhistele õppetoetustele ka täiendavaid tulemusstipendiume – kuid paraku ei paku loodav süsteem põhjust rahuloluks. EÜL tunneb suurt muret planeeritavate tulemusstipendiumite õiglase ning eesmärgipärase jaotamise osas.

Tulemusstipendiumi eesmärgiks on väärtustada häid õpitulemusi ning motiveerida tudengeid õpingutele pühenduma. Selgelt defineeritud eesmärgini jõudmiseks ei ole aga kahjuks valitud efektiivseid meetodeid. Haridus- ja Teadusministeeriumi esitatud määruse kohaselt hakkaksid esimesel õppeaastal 320 € suurust tulemusstipendiumi saama vaid 150 võimekat tudengit. Eesti Üliõpilaskondade Liidu jaoks on oluline, et antud määrus oleks eesmärgipärane ja omaks võimalikult laialdast mõju tudengkonna seas, mistõttu ei saa me antud ettepanekut toetada.

Igasuguse motivaatori tulemuslikkus on seotud selle potentsiaalse ning reaalse sihtrühma suuruse ning nende omavahelise proportsionaalse suhtega. Selleks, et tulemusstipendium motiveeriks senisest enam tudengeid, peab pikemas perspektiivis nende rahastamine ka kasvama. Hetkel on oluline, et tulemusstipendiumi saajate hulk 2013/14 õppeaastal ei piirduks ainult ministeeriumi välja pakutud 150 tudengiga.

Vähendades igakuise tulemusstipendiumi summat on võimalik jaotada seda suuremale hulgale tudengitele – 100 € suurune tulemusstipendium rohkem kui kolmekordistaks hetkel planeeritud saajate arvu. Ministeeriumi nägemuse kohaselt saaksid kolme aasta jooksul tulemusstipendiumi maksimaalselt 150 üliõpilast õppeaasta kohta, EÜLi ettepaneku kohaselt aga  480 tudengit. Siinkohal on äärmiselt oluline välja tuua, et Eesti Üliõpilaskondade Liidu ettepanek ei too endaga kaasa täiendavaid kulutusi 2014. aasta riigieelarvesse – tegemist on planeeritud vahendite võrdsema ning õiglasema jaotamisega, mille tulemusena suureneks kasusaajate hulk, mis aitaks saavutada määruses sõnastatud eesmärki.

On loogiline eeldada, et üliõpilaskonda puudutava määruse väljatöötamisel arvestatakse ka selle peamise sihtgrupi ootustega – hetkel seda kahjuks tehtud ei ole.

Paremate õpitulemuste nimel!

Eesti Üliõpilaskondade Liit

Eesti Üliõpilaskondade Liidu avaldust toetavad: Eesti Noorteühenduste Liit; Eesti Õpilasesinduste Liit; Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud; Keskerakonna Noortekogu; Noored Sotsiaaldemokraadid; Reformierakonna Noortekogu; IRL Noored ning Eesti Puuetega Inimeste Koda.

Leave a reply