Eesti Üliõpilaskondade Liit andis üle 2020. aasta tunnustused

Eesti Üliõpilaskondade Liit pidas veebi vahendusel oma 29. sünnipäeva. Kuigi sünnipäevapidustused leidsid esmakordselt aset virtuaalsel kujul, saime traditsioonilise tunnustamistseremoonia sellegipoolest edukalt läbi viidud. Aukirjadele ja teenetemärkidele sai kandidaate esitada igaüks nii organisatsiooni kui eraisikuna ning tunnustamine toimus EÜL-i tunnustamise statuudi alusel.

Lõpliku valiku tegi EÜL-i tunnustamise komisjon, kuhu kuulusid käesoleval aastal Eleri Pilliroog, Allan Aksiim, Lea Einpalu, Kristiina Omuk ja Eimar Veldre. Sel aastal otsustati välja anda üks aasta esindaja ning kaks aasta tudengisõbra aukirja, samuti üks kuld- ja üks hõbemärk. Lisaks anti välja üks aukiri erikategoorias aasta tegevusetus ning üks eraldi tänuavaldus aktiivse sisulise panuse eest.

Aasta tudengisõber 2020: Akadeemilised Ametiühingud
(Aasta tudengisõber – isik või organisatsioon, kes on tudengeid toetanud või nende jaoks oluliste seisukohtade eest märkimisväärselt seisnud.)

Akadeemilised Ametiühingud on tõstnud viimase aasta jooksul Eesti Üliõpilaskondade Liidu sõnumite tõsiseltvõetavust avalikkuses ja riiklikult, seistes koos EÜL-iga tasuta kõrghariduse säilimise eest. Nad on olnud heaks koostööpartneriks ürituste korraldamisel ja rahvaalgatuse eestvedamisel ning suhtunud EÜL-i kui võrdväärsesse partnerisse. Tänu nende panusele on teadlased, tudengid ja akadeemilised töötajad koondunud ühise eesmärgi nimel kokku ning aidanud üksteist võimestada teemades, mille nimel üksi seistes kipub jõuetus tekkima. Koostöö tulemusel on suudetud edukamalt osutada valupunktidele teadus-arendustegevuse ja kõrghariduse maastikul ning see on toonud ka tulemusi. 

Aasta tudengisõber 2020: Andi Hektor
(Aasta tudengisõber – isik või organisatsioon, kes on tudengeid toetanud või nende jaoks oluliste seisukohtade eest märkimisväärselt seisnud.)

Andi Hektor on olnud viimase aasta jooksul EÜL-i ja tudengkonna suur toetaja ning seda mitmes mõttes. Ta on aidanud kaasa erinevate kohtumiste korraldamisele, olgu need avalikud või suletud kabinetiuste taga, eesmärgiks alati kõrghariduse ja teaduse heaolu. Lisaks on ta olnud hea koostöö edendaja, tuues enda sõnumitega ühele poolele õppejõud, teadlased ja üliõpilased, ikka ühisest eesmärgist ajendatuna. Andi on kasutanud pidevalt enda platvorme meedias ja sotsiaalmeedias, et tagada tudengisõbralike seisukohtade silmapaistvus avalikkuses ning aidanud võimendada ka EÜL-i enda sõnumeid. Samuti oli ta üks kevadise rahvaalgatuse eestvedajatest. 

Aasta esindaja 2020: Andre Maisväli
(Aasta esindaja – üliõpilasaktivist, kes on panustanud märkimisväärselt üliõpilaskondade ja/või EÜL kui esindusorganisatsiooni toimimisse ja arengusse.)

Andre Maisväli on oma üliõpilasesinduse aktiivne liige, alates 2019. aastast tegev oma kõrgkooli nõukogus ning 2020. aastast ka üliõpilasesinduse esimees. Kõrgkoolis olulised teemad tuuakse tema juhtimisel esile, kaasates üliõpilaste arvamusi kõikidest osakondadest. Ettepanekuid kõrgkooli juhtkonnale esitab Andre konstruktiivselt ja lahendusi pakkudes. Viimastel aastatel on tänu üliõpilasesinduse tegevusele tõusnud näiteks üliõpilaste vastamisaktiivsus õppeainete tagasisideküsitlustele, aktiivselt tehakse ettepanekuid kõrgkooli keskkonnasõbralikumaks toimimiseks jpm. Võib julgelt öelda, et tänu tema initsiatiivile on üliõpilaskonnas saanud oluliseks sport. Tudengid tõmbavad varasemast hoopis tihemini selga spordisärgi ja suunduvad teiste kõrgkoolide tudengitega või omavahel mõõtu võtma.

Praegu on Andre eestvedamisel valmimas kõrgkooli teklite kujundus, sealjuures on üliõpilaskonna ühtne sümboolika just üliõpilaskonna soov ja initsiatiiv ning viitab tugevale kogukonnatundele, mille loomisel on üliõpilasesindus teinud palju tööd. Noore disainerina disainib ta julgelt Pallase üliõpilaselu, julgeb alati sekkuda üliõpilaskonna huvide nimel positiivselt kõrgkooli arengusse ja juhindub väärtustest, mis hoiavad Pallase kogukonda koos. 

Erikategooria:

Aasta tegevusetus 2020: Sel aastal tõdeme kurvastusega, et peame välja tooma aasta teo asemel aasta tegevusetuse. EÜL leiab, et teaduse ja kõrghariduse rahastus ei peaks sõltuma tänavaprotestide hulgast, vaid ratsionaalselt ettenägelikust majandus- ja ühiskonnapoliitikast. Hetkel aga ei saa jätkuvalt ja juba aastaid olla ülikoolid ning teised kõrgharidusasutused kindlad pikaaegses rahastusmudelis ega rahastuse määras. Niisiis kuulutame aasta tegevusetuseks valitsuse otsuse jätkata kõrghariduse alarahastamisega. 

EÜL-i kuldmärk 2020. aastal: Britt Järvet
(EÜL-i kuldmärk: Kuldmärk on EÜL-i kõrgeim autasu. Teenetemärk antakse väljapaistvale isikule, kellel on erakordselt suuri teeneid Eesti üliõpilaskondade ees ja/või isikule, kellel on pikaajaline panus Eesti üliõpilasliikumisse.)

Britt Järvet on üks võtmeinimesi, kes on viimase viie aasta jooksul hoidnud üleval Eesti tudengiliikumise mainet ja kvaliteeti. Lisaks on ta seda tüüpi inimene, kellega lihtsalt tahetakse kaasa tulla; see on omadus, mis on põhiliselt vabatahtlikkusele tuginevas liikumises väga oluline. Sel ajal, kui ta juhtis EÜL-i, edenes koostöö väga võimsalt positiivses suunas EÜL-i liikmesüliõpilaskondadega, partneritega ettevõtluses, rektorite, ametiühingute, E3-e ja mitmete teiste koostööpartneritega. Samuti paranes märgatavalt EÜL-i positsioon haridusvaldkonna otsustajate ning kõneisikute seas ja EÜL-i ettevõtlus sai täiesti uue hingamise. 

Britt seisis kõrgharidusseaduse menetlemise perioodil aktiivselt ja järjepidevalt selle eest, et kõikide kõrgkoolide esinduskogudesse oleksid kaasatud ka üliõpilaste esindajad. Kõrgharidusseaduse raames oli tingimuste sisseviimine, mis võimaldavad nüüdseks enamus üliõpilastel aineid läbida ka akadeemilise puhkuse ajal, suuresti tema teene.

EÜL-i hõbemärk 2020. aastal: Eva Liina Kliiman
(EÜL-i hõbemärk: Hõbemärk on EÜL-i autasu, mis antakse Eesti üliõpilaskondade hüvanguks tulemusliku ja aktiivse tööga silma paistnud üliõpilasele või üliõpilaskondade ees suuri teeneid omavale isikule.)

Eva Liina Kliiman panustas aktiivselt üliõpilasliikumisse aastatel 2016-2020. Nende 4 aasta jooksul oli ta oma kõrgkooli üliõpilaskonna juhatuses, ülikooli senatis ja komisjonides ning ka EÜL-i avaliku poliitika nõunik. Tema töö on kõrghariduses olnud alati suunatud sotsiaalvaldkonna hüvanguks. Erivajadusega tudengite ning rahvusvaheliste tudengite heaolu, üliõpilaste sotsiaalsed garantiid ning sooline ja seksuaalne ahistamine kõrghariduses, kuid ka doktoriõppe reform on olnud valdkonnad, mille arendamisse ta on panustanud. Ainuüksi “Sooline ja seksuaalne ahistamine kõrghariduses” uuringu koordineerimise ning rahastuse leidmise eest oleks ta tänu vääriline. Lisaks sellele aitas ta juhtida avaliku poliitika seisukohtade uuendamist, strateegia loomist, põhikirja ja töökorra uuendamist ning kaasava organisatsiooni käsiraamatu ja praktikate kaardistuse loomist. 

Kõigele sellele eelneb töö oma kõrgkooli üliõpilaskonnas, kus ülikool sai liftile häälkäsklused nägemisraskustega tudengite toetamiseks, automaatselt avavad uksed liikumispuudega tudengite toetamiseks, pandi alus majakasüsteemile, et aidata nägemisraskustega tudengitel hõlpsamini liigelda, jätkati erivajadustega tudengite ümarlauaga, kutsuti kokku rahvusvaheliste tudengite ümarlaud, loodi ühiskondlikku aktiivsust tunnustav stipendium ja palju muud.  Tegemist on äärmiselt kõrge töövõimega inimesega, kelle mõistus lõikab uskumatult kiiresti.

Lisaks tunnustustele andis EÜL üle tänusõnad Marge Vaikjärvele tugeva sisulise panuse eest.

Suured õnnesoovid kõigile laureaatidele! Täname teid silmapaistva panuse eest Eesti üliõpilasaktivismi arengusse. 

 

Leave a reply