Eesti Üliõpilaskondade Liit pidas mõtteõhtut

Neljapäeval toimus kohvikus Oaas Eesti Üliõpilaskondade Liidu mõtteõhtu, kus tutvustati uuringukeskus PRAXIS poolt valminud Eesti õppejõudude ülevaateuuringut. Sellele järgnes põnev aruteluring, kus diskuteerijateks olid Hanna-Stella Haaristo (PRAXIS), Tiia Rüütmann (TTÜ inseneripedagoogika keskuse juhataja) ning Heli Mattisen (Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri juhataja). Õhtu jätkus Eesti Üliõpilaskondade strateegia tutvustamisega ning ühtlasi anti ka ülevaade EÜLi mainest partnerite silmis.

Uuringu „Eesti õppejõud 2012” eesmärk oli anda ülevaade õppejõudude taustast ja nende tööd puudutavatest erinevatest tahkudest, hõlmates näiteks ajakasutust, töömotivatsiooni, õpetamist, teadustööd ja rahulolu. Tegemist on esmase statistilise ülevaatega Eesti õppejõududest, nende tööst ja hoiakutest. Uuringu tellijaks oli SA Archimedes.

Järgnenud aruteluringis keskenduti peamiselt õppejõudude kvalifikatsioonidele ning räägiti ka õppejõudude ja õppurite motivatsioonist. Üheskoos nõustuti, et teatavate formaalsete standardite seadmine õppejõududele, ei pruugi iseenesest tagada kõrghariduse ning õpetamise paremat kvaliteeti. Samas väljendati ka muret õppekavade osas, kus tihtipeale puudub õppejõududel arusaam ja ülevaade nende terviklikkusest – õpetatakse „üksikuid tükke“, mille seedimisega peab tudeng individuaalselt hakkama saama, unustades nende seostamise õppekava üldiste eesmärkidega. Lõpetuseks lisas Heli Mattisen, et PRAXISe uuring pigem kinnitab välishindamiste järeldusi, kuid tõi senisest selgemalt esile, et õppurite motivatsioon on õppejõudude jaoks keskne küsimus.

Õhtu kulmineerus Eesti Üliõpilaskondade Liidu uue strateegia tutvustamisega, kus selgitati järgmise kolme aasta eesmärke ning plaane nende realiseerimiseks. Lisaks andis strateegiakonsultant Jaan Aps ülevaate Eesti Üliõpilaskondade Liidu maineuuringust oma peamiste partnerite silmis.

Mõttelendu toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Leave a reply