Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) on üliõpilaste katusorganisatsioon, mille eesmärk on esindada Eesti üliõpilaste hariduslikke ja sotsiaal-majanduslikke huve ning kaitsta tudengite õigusi. EÜL osaleb üliõpilasi puudutavate poliitikate väljatöötamises, tehes ettepanekuid ning selgitustööd Riigikogu, Vabariigi Valitsuse, ministeeriumide, kõrgkoolide ja sotsiaalsete partnerite suunal.

EÜLi kõrgeim otsustuskogu on üldkoosolek, kuhu kuuluvad esindajad kõigist 12-st liikmesüliõpilaskonnast. Üldkoosolek otsustab liidu üldised tegevussuunad ja poliitikad, kinnitab tegevuskava, võtab vastu eelarve ning valib juhatuse. EÜLi volikogu on 9-liikmeline üldkoosoleku poolt valitud otsustusorgan, mis tegeleb poliitiliste seisukohtade vastuvõtmisega.

Juhatus koos kuue töötajaga tagab üldkoosoleku ja volikogu otsuste elluviimise. EÜL väljastab rahvusvahelist õpilas-, üliõpilas-, õppejõu- ja noortekaarti ISIC. EÜL on Euroopa ÜliõpilasliiduPõhjamaade Üliõpilaskondade ÜmarlauaEesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste LiiduEesti Koostöö Kogu, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku ja Võrdse Kohtlemise Võrgustiku liige.

EÜL  tegutseb vastavalt Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetele. Meie tegevuste kohta saad rohkem teada Facebookist ning Instagramist.