Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) on üliõpilaste katusorganisatsioon, mille eesmärk on seista üliõpilaste õiguste, vajaduste ja huvide eest riiklikul tasandil ning toetada üliõpilasesindusi nende töös. EÜL osaleb üliõpilasi puudutavate poliitikate väljatöötamises, tehes ettepanekuid ning selgitustööd Riigikogu, Vabariigi Valitsuse, ministeeriumite, kõrgkoolide ja sotsiaalsete partnerite suunal.

EÜL-i kõrgeim otsustuskogu on üldkoosolek, kuhu kuuluvad esindajad kõigist 13-st liikmesüliõpilaskonnast. Üldkoosolek otsustab liidu üldised tegevussuunad ja poliitikad, kinnitab tegevuskava, võtab vastu eelarve ning valib juhatuse. EÜL-i volikogu on 8-liikmeline üldkoosoleku poolt valitud otsustusorgan, mis tegeleb poliitiliste seisukohtade vastuvõtmisega.

Juhatus koos kuue töötajaga tagab üldkoosoleku ja volikogu otsuste elluviimise. EÜL väljastab rahvusvahelist õpilas-, üliõpilas-, õppejõu- ja noortekaarti ISIC. EÜL on Euroopa ÜliõpilasliiduPõhjamaade Üliõpilaskondade ÜmarlauaEesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste LiiduEesti Koostöö Kogu, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku ja Võrdse Kohtlemise Võrgustiku liige.

EÜL  tegutseb vastavalt Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetele. Meie tegevuste kohta saad rohkem teada Facebookist ning Instagramist.

Võta meiega ühendust

MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liit