EÜLi tegevuste ja tulemuste ülevaade 2014

EÜL 2014:

 • Õppetoetuste süsteemi muudatused

EÜL töötas läbi terve aasta intensiivselt üliõpilaste õppetoetuste süsteemi muudatusega. Aasta lõpul võeti Riigikogus vastu õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmiseelnõu. Seadusesse loodi uus toetusliik, vajaduspõhised eritoetused, mille eest oli EÜL seisnud alates 2012. aastast, tehes aktiivset koostööd kontseptsiooni väljatöötamisel Haridus- ja Teadusministeeriumiga. EÜLi roll on ka selles, et kahel korral tõsteti üliõpilaste sissetulekute ülempiiri vajaduspõhise õppetoetuse taotlemiseks.

 • Stipendiumite süsteemi muutus

Jõustusid muudatused üliõpilaste stipendiumite süsteemis, kus tulemusstipendiume rakendati kaks korda planeeritust suuremas ulatuses.

Aprillis kohtus EÜLi juhatus uue haridus- ja teadusministriga, edastades ülevaate kõrghariduse murekohtadest Eestis.

 • Riigikogu valimiste platvorm 2015

Kaardistasime oma Riigikogu valimiste platvormis üliõpilaste ootused parlamenti kandideerivatele erakondadele. Platvorm keskendub hariduse kvaliteedi tõstmisele: http://eyl.ee/wp-content/uploads/2014/11/E–L-4.pdf

 • Arutelud õppelaenu kontseptsiooni ja maksimaalmäära üle 2015. aastaks

Tulemused edastasime Rahandusministeeriumile ja 2014. aasta lõpus kogunes õppelaenu kontseptsiooni töörühm, mis hakkas sõnastama konkreetsemat visiooni õppelaenu kohta.

Oleme koostatud  ja vastuvõtnud uued seisukohad praktikakorralduse kohta: http://eyl.ee/wp-content/uploads/2014/04/SEISUKOHT praktikakorraldus 04.04.2014.pdf. See on alusdokument koostööks ministeeriumiga, et muuta riiklikult ja kõrgkooli tasemel praktikakorraldust.

 • EÜLi strateegia 2014-2017

2014. aasta alguses võeti vastu EÜLi strateegia aastateks 2014-2017. Strateegiaperioodil võetakse teravalt sihikule kõrghariduse kvaliteet ning sellega seonduvad protsessid: http://eyl.ee/wp-content/uploads/2014/02/Eesti—li–pilaskondade-Liidu-strateegia-2014-2017.pdf

Toimunud üritused

 • EÜLi baasseminar kõrghariduse rahastamise teemadel – tulemus- ja halduslepingud, ülikoolide juhtimine ja üliõpilaste roll selles. (18.-20.04)
 • EÜLi tellimusel valmis Praxise uuring üliõpilaste tagasisidest Eesti kõrgkoolides (http://primus.archimedes.ee/sites/default/files/EYL_tagasiside_aruanne_l6plik.pdf).
 • EÜLi suvekool – üliõpilaste kaasamine (22.-24.08)
 • EÜL, Eesti Noorteühenduste Liit ja Eesti Õpilasesinduste Liit kinnitasid ühise platvormi Euroopa Parlamendi valimisteks. Eesmärk oli juhtida senisest enam tähelepanu noorte- ning haridusvaldkonnale (05.03). http://www.enl.ee/UserFiles/E3_EP_Platvorm.pdf. ESU platvormiga saab tutvuda siit: http://www.esu-online.org/news/article/6065/Vote-for-Education-Manifesto/. Lisaks saab näha ka meie videopöördumist: https://www.youtube.com/watch?v=IHH0wp7HUxg.
 • Euroopa Üliõpilasliidu (ESU) üliõpilaskonverentsil Brüsselis. Seminari teemaks oli kõrgharitute tööhõive edendamine. Lisaks käsitleti ka SAGE projekti tulemusi (http://sage.esu-online.org/Home). (18. – 22.03)
 • Põhjamaade Üliõpilaskondade Ümarlaual Stockholmis. Seminari teemaks oli võrdõiguslikkus ja võrdsed võimalused kõrghariduses (sh ligipääs ja sotsiaalne dimensioon). (04. –  6.04)
 • Euroopa Üliõpilasliidu üldkoosolekul Viinis. Üldkoosoleku põhifookuseks oli Euroopa kõrghariduse kvaliteedi teemalise poliitikapaberi arutelu ning kinnitamine. (01. – 5.05)
 • Euroopa Üliõpilasliidu üliõpilaskonverents Firenzes. Seminari teemaks oli õppijakeskne õpe (PASCL projekt: http://pascl.eu/), kus peatuti lisaks e-õppel, praktika ja õppekavade korraldusel ning õpiväljunditel. Lisaks toimus ürituse raames ka erakorraline ESU üldkoosolek. (29.09 – 01.10)
 • Põhjamaade Üliõpilaskondade Ümarlaual Riias. Seminar toimus varasema töökogemuse ning informaalse- ja mitteformaalse kogemuse arvestamise teemal. Lisaks arutati võimalikke organisatoorseid laienemisi Põhja- ja Baltimaadest kaugemale. Otsustati siiski pigem keskenduda olemasoleva võrgustiku arendamise kasuks. (17.-20.10)
 • Euroopa Üliõpilasliidu üldkoosolekul Bakuus, mille raames toimus ka inimõiguste teemaline seminar. Teema käsitlemisel keskenduti põhiliselt inimõigustele kõrghariduses ning Kaukaasia regioonis. Üldkoosolekul võeti vastu uuendatud versioon poliitikapaberist kõrghariduse rahvusvahelistumise ja mobiilsuse kohta, kus lisati peatükk keeleõppe olulisuse kohta vahetusõpingutel. (30.11 – 06.12)
Leave a reply