Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) on üliõpilaste katusorganisatsioon, mille eesmärk on esindada Eesti üliõpilaste hariduslikke ja sotsiaalmajanduslikke huve ning kaitsta tudengite õigusi.

Täispikk versioon 2020. aasta tegevuskavast asub SIIN.

Liikmete arengu ja pädevuse toetamine

Mida soovime saavutada?
Tagamaks EÜL-i kui huvikaitseorganisatsiooni edukas toimimine, on vajalik tõsta liikmeskonna pädevusi, arendada neis suutlikkust seista senisest tõhusamalt oma kõrgkooli üliõpilaste huvide eest ning kaasa rääkida riigiülestes kõrghariduspoliitilistes küsimustes. EÜL-i huvides on, et üliõpilasesindajad tunneksid ennast oma töös kindlalt ja mugavalt, mis aitab tagada üliõpilaste hääle tugevama esindatuse ning kvaliteetsema juhtimise kõrgharidusasutustes.
______________
Miks see on oluline?
Erinevate osapoolte kaasamine kõrghariduspoliitika kujundamisel aitab tagada, et loodud seisukohad on asjakohased ning peegeldavad mitmekesist üliõpilasliikumist. Tugev üliõpilasliikumine aitab kujundada kvaliteetset kõrgharidust ja mõistlikku kõrghariduskorraldust, mis suurendab kokkuvõttes Eesti konkurentsivõimelisust.

Doktoranditoetuse suurendamine

Mida soovime saavutada?
2016. aasta lõpus lubas valitsus kahekordistada Eestis õppivatele doktorantidele makstavat toetust ehk praeguse 422 euro asemel tõsta toetus 844 euroni kuus, mis liiguks selle poole, et olla võrdsustatud Eesti keskmise palgaga. Olenemata lubatust, teatas valitsus maikuus, et toetus tõuseb siiski vaid 633 euroni.
______________
Miks see on oluline?
Siinkohal on oluline mainida, et magistrikraadiga inimese keskmine sissetulek on üle 1300 euro. Kui Eesti riik soovib olla innovatiivne, teaduspõhisel juhtimisel baseeruv  ning ettevõtlust soosiv keskkond nagu on välja toodud koalitsioonileppes, siis tuleb doktorante oluliselt rohkem väärtustada. Doktorandi nn kohustuste hulka kuulub nii iseseisva teadustöö tegemine koostöös juhendajatega, tudengite õpetamine, akadeemiline enesetäiendamine ning paratamatusest tulenevalt ka kõrvalt lisatöö tegemine. 422 eurose toetusega on võimatu ära elada, eriti kui tegemist on juba pere loonud isikuga. Eelnevat toetab ka teadus- ja innovatsioonipoliitika seire programmi raport, mille järgi 35% doktorantidest töötab lisaks õpingutele veel täiskoormusega, umbes kolmandik osakoormusega ja 14% rohkem kui täiskoormusega.
______________
Kuidas seda teeme?
EÜL on aastaid rõhutanud doktoranditoetuste tõusu olulisust. Tugevalt kerkis teema päevakorda 2016.a detsembris-juulis 2017, mil EÜL hoidis teemat meedias päevakorras koostöös teiste valdkonna organisatsioonidega. Viimane suurem väljaastumine avalikkuse ees oli Tudeng45 saates doktorantide olukorra käsitlemine. Teemaga jätkame ka 2018. Aastal, mil hakkame EÜL riigikogu platvormi
lobbistamise raames rõhutama ka doktorantide toetuse tõusu olulisusle.
______________
Kuidas läheb?
Tänaseks oleme teemat aktiivselt aktualsena hoidnud ning planeerime kommunikatsiooni ja lobbitegevusi uueks aastaks, et teema ka riigikogu valmisite raames aktuaalne oleks.

Lugemiseks: 

  1. Doktorantide olukord Eestis Britt Järvet, Taavi Vanaveski, Agnes Neier, 13.09.17, R2
  2. Doktorantide toetus küll tõuseb, kuid doktorant pole ikka väärtustatud  Jaanus Müür, 12.05.17, Eesti Päevaleht

Riigikogu platvormi koostamine


Mida soovime saavutada?

Riigikogu platvormi koostamine aitab meil tagada, et võimalikult palju kõrgharidust edendavaid ja üliõpilasliikumist soosivaid ideid jõuaksid ka realiseerumiseni. Planeeritud tegevus ehk läbimõeldud ettepanekud ja koordineeritud lobitöö erinevate erakondade esindajatega aitab tagada kvaliteetse kõrghariduse ja üliõpilast toetava süsteemi.
______________
Miks see on oluline?
E
ÜL platvorm on nägemus sellest, kuhu peaks Eesti edasi liikuma järgmise Riigikogu koosseisu tegevuse jooksul pidades silmas üliõpilaste huve.
______________
Kuidas seda teeme?
Hindame varasemate aastate koostatud platvorme, vaatame kuivõrd on seatud eesmärkideni jõutud ning relevantete ideede korral kasutame neid taas, et head ideed kaotsi ei läheks. Lisaks töötame läbi erinevad riiklikud strateegiad, uuringud jmt toetav materjal, mis aitab EÜLil kujundada nägemust järgmiste aastate tulevikusuundade jaoks. Dokumendianalüüsi juurde viime läbi ka ekspertintervjuud ehk intervjuud vilistlastega, kes aitavad visiooni kujundada. Kujundatud platvormi asume 2018. aasta suvel aktiivselt lobitööga erakondadele tutvustama.
______________
Kuidas läheb?
Tänaseks oleme töötanud läbi dokumentatsiooni ning kirja pannud esimesed ideed, mida oleme läbiarutamas volikoguga. Järgmiseks suuermaks sammuks on intervjuud ekspertidega.

Võta meiega ühendust

MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liit