Üliõpilaste rahulolu ja tagasiside on üks kriteeriumitest kõrgkoolide institutsionaalsel akrediteerimisel*, seega mängib see suurt rolli kõrgkoolide töös ja arengus.

Tagasisidet antakse tudengite poolt õppeaine raames õpet läbiviidavas keskkonnas või keskselt õppeinfosüsteemis, kus tuleb tagada tagasiside andmise võimalus. Tagasiside aitab nii tudengil reflekteerida oma õppekogemuse üle kui ka annab sisendi õppejõu, instituudi ja ülikooli kui terviku arenguks. Tudengil on õigus anda tagasisidet eesmärgiga oma arvamus kuuldavaks teha, kohustus aidata kaasa ülikooli arengule ning vastutus lähtuda tagasiside andmisel heast tavast ja eetikast. 

*Institutsionaalne akrediteerimine on välishindamine, mille käigus hinnatakse ülikooli juhtimise, töökorralduse, õppe- ja teadustegevuse ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavust õigusaktidele, ülikooli eesmärkidele ja arengukavale ning seda viib läbi Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur.

Hea tudeng!

Et käesoleva kevade pandeemia on õpikogemust kõrgkoolis muutnud viisil, mis tõenäoliselt jätkub ka pärast eriolukorra lõppemist, anna meile palun teada mõnest meeldejäävast positiivsest meetodist või seigast, mis distantsõppe raames on aset leidnud. EÜL kogub lugusid headest praktikatest, mis tudengi silmis distantsõppe väärtuslikumaks ja põnevamaks teevad, et nende baasil anda edasisi soovitusi kõrgkoolidele. Meile on oluline, et kõrghariduse kvaliteet ei langeks õpimeetodite või -keskkonna muutumisel, ning Sinu sisend aitab meil seda tagada.

Kõrgkool *

Sõnum *

Võta meiega ühendust

MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liit