Üliõpilaste õigused on kehtestatud Kõrgharidusseadusega paragrahvis 15 ja ka konkreetse kõrgkooli õppekorralduses.

Loe lähemalt ka teemade kaupa:

Toetused, stipendiumid ja õppelaen

Ravikindlustus

Akadeemiline puhkus

Tagasiside andmine

Üliõpilasesindajad

Raamatukogud ja õppematerjalid

Vaimne tervis

 

Üliõpilasel on õigus:

õppimiseks vajalikele tingimustele, sealhulgas turvalisele ja õpitulemuste saavutamist toetavale õpikeskkonnale;
saada õppekava täitmiseks vajalikku teavet;

saada õpi- ja karjäärinõustamist;

anda tagasisidet õppe sisule, õpetamise kvaliteedile ja õppekorraldusele ning vaidlustada õppekorraldusega seonduvaid otsuseid;

valida esindajaid ja olla valitud kõrgkooli kollegiaalsetesse esinduskogudesse;

saada igal õppeaastal õppetööst vähemalt kaks kuud puhkust, välja arvatud riigikaitselises rakenduskõrgkoolis;

saada akadeemilist puhkust kõrgkooli kehtestatud korras üldjuhul kuni üks aasta, lisaks tervislikel põhjustel kuni kaks aastat, aja- või asendusteenistuse puhul kuni üks aasta ning lapse hooldamiseks kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni;

saada Kõrgharidusseaduse paragrahvi 15 lõike 4 alusel kehtestatud tingimustel ja korras riiklikke stipendiume.

Kui kõrgkooli õppeõigus kaotab kehtivuse ja vastava õppekava alusel õppetöö lõpetatakse, tagab kõrgkool koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga selle õppekava üliõpilastele võimaluse jätkata õpinguid samas või teises kõrgkoolis samal või lähedasel õppesuunal.

Üliõpilasel on kohustus:

täita õppekava; 

kasutada talle õppimiseks loodud võimalusi, sealhulgas õppevara, vastutustundlikult;

lähtuda õppetöös akadeemilise eetika põhimõtetest ja õppimise heast tavast;

täita muid kõrgkooli kehtestatud õppekorralduse tingimusi.

Üliõpilaste riiklike stipendiumite liigid, suurused ning nende määramise üldtingimused ja korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

Kõrgkooli kehtestatud tingimustel ja korras on isikul õigus taotleda varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamist.

Võta meiega ühendust

MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liit