Üliõpilaste õigused on kehtestatud Ülikooliseadusega paragrahvis 42 ja Rakenduskõrgkooliseadusega kui ka konkreetse kõrgkooli õppekorralduses.

Üliõpilaste õigused ja kohustused

Üliõpilastel on õigus:

– mis tahes alal õppides valida oma õppekavasse aineid väljastpoolt õppesuunda ülikooli nõukogu kehtestatud korras;
– õppekavaväliselt kuulata loenguid ning sooritada praktikume, seminare, eksameid ja arvestusi, kusjuures õppejõud võib tingimuste (töökohad, õppevahendid jne.) puudumisel üliõpilaste osavõttu õppekavavälisest õppest piirata;
– kasutada tasuta auditooriume, laboratooriume, arvutisaale, raamatukogusid, inventari, seadmeid ja muud vara ülikoolis kehtestatud korras;
– ülikooli või mõne tema õppekava sulgemise korral jätkata õpinguid teise õppekava alusel või teises ülikoolis;
– valida oma esindajaid ja olla valitud ülikooli kollegiaalsetesse otsustuskogudesse;
– esitada rektorile põhjendatud taotlus õppejõu kõrvaldamiseks õppetegevusest;
– saada õppetoetust ja õppelaenu õppetoetuste ja õppelaenu seadusega sätestatud tingimustel ja korras;
– saada kord igas kõrgharidusastmes ülikooli nõukogu kehtestatud korras akadeemilist puhkust üldjuhul kuni üks aasta, lisaks tervislikel põhjustel kuni kaks aastat, kaitseväeteenistuse puhul kuni üks aasta ning lapse hooldamiseks kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni;
– saada õppimiseks vajalikke õppekavu, -programme ja muud informatsiooni;
– nõuda eksami või arvestuse sooritamiseks komisjoni;
– saada üliõpilaspilet Haridus- ja Teadministeeriumi kehtestatud korras;
– üliõpilasomavalitsusele §-s 43 sätestatud tingimustel ja korras;
– kasutada muid seaduse, ülikooli põhikirja, sisekorraeeskirjade ja muude õigusaktidega üliõpilastele kehtestatud õigusi.

(2) Üliõpilased peavad jälgima käesoleva seaduse, ülikooli põhikirja, sisekorraeeskirjade ja muude õigusaktidega üliõpilastele kehtestatud kohustusi ning kandma vastutust nende rikkumise eest.

Võta meiega ühendust

MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liit