Üleskutse uuringus osalemiseks

Hea üliõpilane/õppejõud!

Eesti Üliõpilaskondade Liit palub Teil osaleda uuringus “Soolise ja seksuaalse ahistamise uuring Eesti kõrghariduses”. Uuringu eesmärk on kirjeldada soolist ja seksuaalset ahistamist Eesti avalik-õiguslikkes ülikoolides üliõpilase ja õppejõu, aga ka üliõpilastevahelistes suhetes. Kutsume Teid osalema süvaintervjuus/fookusgrupi intervjuus, kus osa küsimustest on üldised puudutades teemasid nagu võimusuhetest ülikoolis ja professionaalsete suhete piiridest ning osa küsimusi puudutavad Teie isiklikke kokkupuuteid soolise ja/või seksuaalse ahistamisega kõrgkoolis. Teie vastused on anonüümsed ja konfidentsiaalsed, uuringu raportis ei viidata intervjueeritutele neid identifitseerivate tunnuste kaudu (nagu nimi või eriala). Vastuseid säilitatakse Eesti Üliõpilaskondade Liidus kuni projekti lõpuni ja ligipääs vastustele on ainult uuringumeeskonna liikmetel.

Sooline ja seksuaalne ahistamine mõjutab negatiivselt ahistamise ohvrit ning takistab võrdset ligipääsu haridusele ja tööturule. Haridus- ja teadusasutustel on kohustus soolist võrdõiguslikkust edendada ja ebavõrdset kohtlemist ära hoida. Uuringu tulemusena saame ülevaate praegusest olukorrast ja sõnastame soovitused kõrgkoolidele võimalike ahistamisjuhtumite ennetamiseks.

Intervjuusid teevad uurijad nii Tallinnas kui Tartus (kokkuleppel võimalik sõita ka mujale Eesti piires või teha Skype intervjuusid) oktoobrist novembrini 2019. Tulemused esitame üldistatud kujul 2020. aasta alguses ilmuvas raportis.

Uuringuga seotud küsimuste korral või osalemissooviga palun võtke ühendust uuringu juhi Ehti Järvega (ehti.jarv@gmail.com, 58047706).

Leave a reply