Ühiskondlik kokkulepe Eesti hariduse arengu ja jätkusuutlikkuse kindlustamiseks

Jagades veendumust, et kvaliteetne, kättesaadav ja stabiilselt rahastatud haridus on Eesti inimeste heaolu ja ühiskonna kestlikkuse jaoks strateegiliselt määrava tähtsusega, toovad käesoleva kokkuleppe osapooled välja olulisemad eesmärgid haridusvaldkonna jätkusuutlikkuse tagamiseks. On viimane aeg otsustavalt tegeleda kogu Eesti haridussektori kroonilise alarahastatuse, järelkasvu suure puuduse, töötajaskonna ülekoormuse ning teadusrahastuse ebastabiilsusega, mis murendavad Eesti ühiskonna ja riigi tulevikku. Toetame ettenägelikku pikaajalist strateegiat piisava rahalise kattega, et tagada haridusvaldkonna töötajate palgakindlus nii praegu kui ka kaugemas tulevikus.

1. Allakirjutanud toetavad nii kõrghariduse riigipoolse rahastamise kui ka üldhariduse õpetajate palgafondi rahastamise suurendamist vähemalt 1,5%-ni sisemajanduse koguproduktist ning rahastuse edasist hoidmist vähemalt samal tasemel. Selleks tuleb 2021. aastal näha riigieelarve strateegias ette sihttasemeni jõudmine kolme aasta jooksul võrdsete osade lisandumisega.

2. Koos jätkusuutliku rahastamisega on osapooled veendunud, et tasuta eestikeelne kõrgharidus on avalik hüve, millele tuleb tagada vaba ligipääs.

3. Riigipoolse rahastuse suurenemine peab tagama kõikidele haridusvaldkonna töötajatele motiveerivad töötingimused (sh ametikoha- ja palgastabiilsuse) ning tööülesanded peavad mahtuma seaduses ettenähtud tööaja sisse.

4. Allakirjutanud toetavad õpetaja ameti väärtustamist ühiskonnas:

 • Välja tuleb töötada karjäärisüsteem, mis motiveerib õpetajaks saama ja ka ametisse jääma.
 • Lasteaiaõpetajate töötasu peab jääma jätkuvalt seotuks kooliõpetaja töötasuga ja olema vähemalt 90% kooliõpetaja töötasu alammäärast.
 • Oluline on kohelda kutseharidusõpetajaid samaväärselt üldhariduskoolide õpetajatega ja kasvatada usaldust kutsehariduse vastu – kutsekooli diplom peab tagama võimaluse jätkata kõrgkoolis.

5. Üliõpilaste stipendiumid ja toetused peavad olema vastavuses elukalliduse kasvuga.

Haridusleppele on alla kirjutanud:

 • Eesti Üliõpilaskondade Liit
 • Eesti Haridustöötajate Liit
 • Akadeemiliste Ametiühingute Nõukogu (TÜ, TLÜ, EMÜ, TKTK ametiühingud)
 • Eesti Kõrgkoolide, Teadus- ja Arendusasutuste Ametiliitude Ühendus UNIVERSITAS
 • Eesti Õpilasesinduste Liit
 • Eesti Noorte Teaduste Akadeemia

Hariduslepet toetavad:

 • Eesti Ametiühingute Keskliit
 • Eesti Keele Instituut
 • Eesti Õpetajate Liit
 • Kõrgem Kunstikool Pallase Üliõpilasesindus
 • Sotsiaaldemokraatlik Erakond
 • Viljandimaa Haridustöötajate Liit
 • Erakond Eestimaa Rohelised