Eesti Üliõpilaskondade Liit ootab kandideerima EÜL-i juhatusse järgmistele ametikohtadele: juht ja asejuht.

Juhatuse mandaat algab 1. juulil 2023 ning mandaadi pikkus on kaks kalendriaastat.
Kandideerida võib korraga mõlemale ametikohale iga üliõpilane, kes kandideerimise hetkel EÜL-i liikmeskõrgkooli immatrikuleeritud ning kes on juhatuse liikme volituste alguseks vähemalt 18-aastane.

Juhatus:
  • vastutab EÜL-i eelarve ja tegevuskava koostamise ning täitmise eest;
  • valmistab ette üldkoosolekuid;
  • vastutab EÜL-i raamatupidamise, tehingute sooritamise, lepingute sõlmimise ning vara valdamise ja kasutamise eest kehtestatud korras;
  • määrab EÜL-i esindajad komisjonidesse ning töörühmadesse;
  • esindab EÜL-i, lähtudes volikogu ja üldkoosoleku poolt kinnitatud seisukohtadest.
Kandideerimiseks on vajalik esitada järgmised dokumendid e-posti aadressile eyl@eyl.ee hiljemalt 6. aprillil kell 23.59 (välja arvatud punkt 4):
  • digitaalselt allkirjastatud avaldus, mis märgib, millisele/millistele juhatuse liikme koh(t)a(de)le kandidaat kandideerib ja millised on tema eelistatud vastutusvaldkonnad ja tegevusalad;
  • Curriculum Vitae;
  • motivatsioonikiri;
  • vähemalt kolme üldkoosoleku liikme allkirjaga kandidaadi ülesseadmise esildis, mis tuleb esitada hiljemalt kolm kalendripäeva enne üldkoosolekut.