Euroopa Üliõpilasliidu 86. üldkoosolek Šveitsis

Hiljuti toimus Šveitsis Euroopa Üliõpilasliidu (ESU) 86. üldkoosolek, mis tõi kokku tudengiesindajad üle kogu kontinendi. Eesti delegatsiooni esindas Eesti Üliõpilaskondade Liidu (EÜL) esimees Katariina Järve, kes osales aktiivselt aruteludes ja esindas Eesti tudengite huve. Koosolekul käsitleti erinevaid olulisi teemasid, mis puudutavad Euroopa tudengeid laiemalt ning Euroopa Üliõpilasliidu tulevikku.

Vaba Valgevene

Üks kesksemaid teemasid oli toetus Valgevene tudengitele ja demokraatlikule liikumisele eksiilis. Koosolekul arutati, kuidas Euroopa tudengiorganisatsioonid saaksid aidata Valgevene tudengitel saavutada vabadust ja demokraatlikke õigusi ning toetada neid oma lobitöös.

Organisatsiooni finantsid

Teine oluline aruteluteema oli ESU finantsolukord. Arutati organisatsiooni eelarvet, rahastamisvõimalusi ja kulustruktuuri. Eesmärk oli tagada ESU jätkusuutlikkus ja efektiivne ressursside kasutamine. Eesti rõhutas vajadust läbipaistvuse ja vastutustundliku rahakasutamise järele ning juhtisime tähelepanu sellele, et ESU peaks leidma rohkem võimalusi tegevuse rahastamiseks, mitte lihtsalt tõstma liikmemaksu.

Põgenikest tudengite poliitika

Koosolekul pöörati suurt tähelepanu ka põgenikest tudengite olukorrale Euroopas. Arutati, kuidas liikmesriigid ja kõrgkoolid saaksid paremini toetada põgenikest tudengeid, pakkudes neile haridusvõimalusi ja sotsiaalset tuge. Katariina Järve jagas Eesti kogemusi ja algatusi, mis on suunatud põgenikest tudengite integreerimisele Eesti haridussüsteemi, eriti just Ukraina tudengite näitel.

Euroopa Parlamendi valimised

Euroopa Parlamendi valimiste lähenev kontekst tõi aruteludesse ka poliitilise aktiivsuse ja osaluse küsimused. Arutati, kuidas motiveerida tudengeid osalema valimistel ja poliitilises elus laiemalt. ESU liikmed rõhutasid noorte hääle tähtsust Euroopa tuleviku kujundamisel. Eesti sai jagada oma kogemusi, kuidas meie proovime noori ühes teiste noorteorganisatsioonidega valima kutsuda.

Uue juhatuse ja tegevmeeskonna valimine

Üldkoosoleku üks tähtsamaid ülesandeid oli uue juhatuse ja tegevmeeskonna valimine. Valimised olid tihedad ja kandidaadid esitasid oma visioonid ESU tulevikust. Uus juhatus ja tegevmeeskond astuvad ametisse 1. juulil, lootuses viia ESU uutele kõrgustele ja jätkata oluliste tudengite õiguste eest seismist.

Kokkuvõttes oli Euroopa Üliõpilasliidu 86. üldkoosolek viljakas ja inspiratsiooni pakkuv sündmus, mis tõi esile olulised teemad ja tugevdas Euroopa tudengiorganisatsioonide vahelist koostööd.Üldkoosolekul osalemist toetas: