Kandideeri EÜL-i volikogusse või järelevalve-

komisjoni!

Kevadisel üldkoosolekul 8. mail valib Eesti Üliõpilaskondade Liidu üldkoosolek organisatsioonile uued volikogu ja järelevalvekomisjoni liikmed.

Volikogu liikme kandidatuur

Volikogu on EÜL-i üldkoosoleku poolt valitud volinike koosolek, mis annab nõu ja võtab vastu otsuseid. Volikogu koosneb üheksast liikmest. Praegusest koosseisust jätkub mandaat Jay Allen Zameskal, Joosep Heinsalul, Aana-Liisa Kastel, Anna-Liis Uuetoal ja Mart Vestlil.

Sel üldkoosolekul otsitakse nelja volikoguliiget, kelle mandaat kestab kaks aastat.

Volikogu pädevuses on:

 • EÜL-i eelarve kinnitamiseks esitamine üldkoosolekule;
 • EÜL-i tegevuskava kinnitamiseks esitamine üldkoosolekule;
 • poliitiliste seisukohtade ja kiireloomuliste otsuste vastuvõtmine;
 • muude küsimuste otsustamine, mis seaduse või põhikirjaga ei ole antud teiste organite pädevusse.

Volikogu liikmete kandidaate saavad üles seada üliõpilaskonnad, kes on EÜL-i täisliikmed. Iga üliõpilaskond saab üles seada iga vaba positsiooni kohta ühe kandidaadi. Volikogu kandidaadi esitamise avalduse põhi on kättesaadav SIIT.

Kandidaadi esitamiseks tuleb üliõpilaskonnal esitada kirjalik avaldus kandidaadi esitamise põhjendusega.

Avaldus peab sisaldama:

 • üliõpilaskonna esindaja nimi ja ametipositsioon;
 • esitatava tudengi nimi;
 • esitatava tudengi kinnitus, et ta on valmis volikogu liikmeks kandideerima;
 • väljavõte koosoleku protokollist või ärakiri vastavast otsusest.

Kasuks tuleb ka kandidaadi motivatsioonikiri.

Kandideerimisdokumendid tuleb esitada e-mailile eyl@eyl.ee.

Kandideerimise ja kandideerimisdokumentide esitamise tähtaeg on 20. aprill kell 23.59.

Kandidaadid avalikustatakse 22. aprillil EÜL-i koduleheküljel ning üldkoosoleku meililistis. Volikogu valimised toimuvad 8. mail üldkoosolekul. Kandidaatidel on kohustus üldkoosolekul osaleda.

Järelevalvekomisjoni liikme kandidatuur

Järelevalvekomisjon teostab kontrolli EÜL-i organite tegevuse üle. Praegusest koosseisust jätkavad järelevalvekomisjonis Anne Merzin ja Keijo Aaring.

Sel korral valitakse üks järelevalvekomisjoni liige, kelle mandaat kestab kaks aastat.

Järelevalvekomisjoni pädevuses on:

 • kontrollida tegevuse õiguspärasust ja toimingute otstarbekust;
 • kontrollida istungite ja EÜL-i organite koosolekute originaaldokumente;
 • kontrollida kõiki EÜL-i lepingulisi kohustusi ja nende täitmist, sealhulgas;
 • teha muid tähelepanekuid EÜL-i töö kohta.

Järelevalvekomisjoni töös osalemise eest on määratud tasu.

Kandideerimiseks on vajalik:

 • vabas vormis kandideerimisavaldus;
 • CV.

Kandideerimisdokumendid tuleb esitada e-mailile eyl@eyl.ee.

Kandideerimise ja kandideerimisdokumentide esitamise tähtaeg on 20. aprill kell 23.59.

Kandidaadid avalikustatakse 22. aprillil EÜL-i koduleheküljel ning üldkoosoleku meililistis. Järelevalvekomisjoni liikme valimised toimuvad 8. mail üldkoosolekul. Kandidaatidel on kohustus üldkoosolekul osaleda.