Eesti Üliõpilaskondade Liidu platvorm 2023. aasta Riigikogu valimisteks

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) on üliõpilaste katusorganisatsioon, mille eesmärk on seista üliõpilaste õiguste, vajaduste ja huvide eest riiklikul tasandil ning toetada üliõpilasesindusi nende töös. Üliõpilastel on parlamentaarsele võimule ja tulevasele valitsusele kolm põhilist ootust:

1. Tasuta kõrgharidus ja kõrghariduse piisav rahastamine.

1.1 Igal Eesti elanikul peab olema õigus tasuta eestikeelsele kõrgharidusele täiskoormusega tasemeõppes.
1.2 Eelnimetatu saavutamiseks peab kõrghariduse rahastus tõusma vähemalt 1,5%-ni SKP-st ja edaspidi peab kõrghariduse rahastus tõusma elukallidusega ühes tempos.

2. Piisavad sotsiaalsed garantiid, mis lubavad üliõpilastel keskenduda õppimisele.

2.1 Õppetoetused peavad aitama õppida neil, kel pole piisavat muud sissetulekut, ning töötamine õpingute ajal peab olema valik, mitte majanduslik sund.
2.2 Õppetoetused peavad olema indekseeritud elukallidusega, et nende mõju ja eesmärk ei hägustuks.
2.3 Vajaduspõhistele õppetoetustele lisaks peab tugevdama tulemusstipendiumi fondi, et kättesaadavad summad oleksid päriselt motiveerivad.
2.4 Riik peab looma mehhanismi teatud tingimustel õppelaenu kustutamiseks, langetama õppelaenu intressi 0%-ni ning käendama õppelaenu kõigile üliõpilastele.

3. Üliõpilaste vaimse tervise ja heaolu toetamine.

3.1 Ootame riigilt konkreetset tegevust üliõpilaste vaimse tervise toetamiseks, sh noortele kavandatava strateegia laiendamist ja rakendamist ka üliõpilastele.
3.2 Soovime riigilt sihistatud rahastamist kõrgkoolidele toe, sh psühholoogilise nõustamise pakkumiseks.
3.3 Erivajadustega üliõpilastele peab olema tagatud kõrgharidus nii korralduslikult, õppe sisult kui ka tugisüsteemidelt.

Täpsemalt on ootusi selgitatud kaasnevas seletuskirjas.